• ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය සහ ප්‍රධාන උපදේශක : එච්. කීර්ති ජයසේකර මහතා (071 402 6227)

 • අනෙකුත් පුහුණුකරුවන් :

  1. චාල්ස් තිලකරත්න මහතා 

  2. චන්න ජයසේකර මහතා

  3. අකිලා සුමුදු සන්දරත්න මහත්මිය.

 • අරමුණ: වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව රට තුල ප්‍රචලිත කරමින්, දරුවන් ක්‍රීඩාව තුල වූ කුසලතාවයන් සඳහා යොමු කිරීම. ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා අත්පොත් තැබීම.

 • ජාතික තලයේ ධම්මිස්සර නියෝජනය:

  1. කීර්ති ජයසේකර

  2. චන්න ජයසේකර

  3. රවීන්ද්‍ර කුමාර්

  4. සමන්සිරි සෙනෙවිරත්න

  5. සිසිර කුමාර වෙන්දකොන්

  6. රෝහිත ධර්මප්‍රිය

  7. ප්‍රියන්ත බාලසූරිය

  8. උදේනි ප්‍රියදර්ශනී

  9. ඩිලානි වසන්ති

  10. වී. රත්න කුමාර

  11. කෝලිත පුෂ්පකුමාර

  12. ඔමිලා හේමන්ති සේනානායක

  13. ප්‍රභාත් මංජුල ධර්මරත්න

  14. ඇන්ටන් රොෂාන්

  15. හර්ෂනී රණවීර

  16. කෝසල චතුරංග

  17. හසිත සුපුර්ණ මල්වත්ත

  18. කපිල දුමින්ද යාපා

  19. රජිත සුරංග අතුකෝරල

  20. විරන්ත රංගන

  21. ඉනෝකා තුෂාරි මායාදුන්න

  22. නලින් සුරංග ප්‍රනාන්දු

  23. යූ.කේ.දිනේෂ් සංජීව.

  24. රජිත ලක්මාල් නෙත්තසිංහ.

  25. බ්‍රයන් රේගන් ටෙඩී

  26. ඩිලූ ඉයෝන් ප්‍රියමාල්

  27. එම්. සී. ලයන් සිසිර

  28. ප්‍රබෝධා මධුෂානි තිලකරත්න

  29. එස්.කේ. නිර්මිකා උදේනි

  30. ඒ.ඒ.ලක්ෂිකා මධුෂානි

  31. එස්.ඒ.නිලංග සංජය

  32. වරුණ ලක්ෂාන්

  33. දීපි නාලිකා ප්‍රසාදි

  34. නිර්මාල් චතුරංග

  35. මිලාන් තුෂාර

  36. අසින්ත චාමික

  37. නිරන්ගා මධුවන්ති ගුණරත්න

  38. හිරුණි චන්දිකා ප්‍රනාන්දු

  39. කාන්චනා චතුරංගි

  40. නිපුනි අනුෂ්කා

  41. අශාන් චමෝදිකා

  42. ශර්මිලා මධුසංකි

  43. දිලූෂා සංජීවනී

  44. කසුන් චාමර රත්නායක

  45. මංජුල නලින් ගුණසිංහ

  46. ඉසුරු ප්‍රමෝදය සෙනෙවිරත්න

  47. යමිත මධුෂ්ක ගයා ශ්‍රී

  48. ජනිත් රන්දික සුභසිංහ

  49. ඉෂාන් විමර්ශන

  50. ඉසුරු පවන් ජයරත්න

  51. රිද්මි සකුන්තලා

  52. අයේෂා මධුරිකා

  53. මලින්ද යාපා

  54. කසුන් රන්දික සමරතුංග

  55. දුලන්ජ ප්‍රකාශ් මධුෂන්තිලක