2017 වසරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ලකුණ (ලකුණු 193) ඇතුළුව සාමාර්ථ 43 ක් ලබා ගැනීමට ධම්මිස්සර දූ පුතුන් සමත් විය.

 ඒ හැරුණු විට ලබාගත් අනෙකුත් වැඩිම ලකුණු අතරට 188, 187,184 සහ 176 වැනි ලකුණු ප්‍රමාණයන්ද අයත් වේ. විභාගය සඳහා පෙනී සිටි සමස්ථ සිසුන් 223 අතරින් ලකුණු සියයේ කඩ ඉම පසු කළ දරු දැරියන් සංඛ්‍යාව 176 කි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ 79% කි.