තෙදිනක් පුරාවට (ඔක් 03,04 සහ 05 ) කොළඹ ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේදී පවත්වනු ලැබූ සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් කරාතේ තරඟාවලියෙන් වයස අවු. 18න් පහළ බාලිකා ශූරතාව දිනා ගැනීමට ධම්මිස්සර ජාතික පාසැල සමත් වී ඇත.

11 - A ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන ලෙවන්‍යා පමලි ශිෂ්‍යාව කුමිතේ තරඟ අංශය නියෝජනය කරමින් මෙසේ 18න් පහළ සමස්ත ලංකා ශුරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇත. මෙහිදී සමස්ත ලංකා ශුරතාව වයඹ පළාත විසින් මෙලෙස හිමි කර ගනිද්දී අනුශුරතාවය  මෙන්ම තෙවන ස්ථානය ද හිමි කර ගැනීමට දකුණු පළාත සමත් වී තිබේ.