2017 වර්ෂය තුල ක්‍රියාත්මක වූ එකම පාසලේ සේවා කාලය වසර 10 ඉක්මවූ උසස් පෙළ ගුරු භවතුන් හට පසුගියදා ස්ථාන මාරු ලද හෙයින් ඔවුන් විදුහලට කල සේවය අගයමින් පවත්වන සමුගැනීමේ උළෙල ඔක්තෝම්බර් මස 25 වන බදාදා දින විදුහල් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වේ. එදින සමුගන්නා ගුරු මහත්ම මහත්මීන් මෙසේය.

 1. විනීතා අරියනන්දනී මිය

 2. ඩි.එස්.චන්ද්‍රසිරි මයා

 3. ගාමිණී විජේතුංග මයා.

 4. සම්පත් පීරිස් මයා.

 5. ජේ.එස්.ශාන්තිලතා මිය.

 6. ශ්‍රියානි පුෂ්පලතා මිය.

 7. එම්.ආර්.දමයන්ති මිය.

 8. සරත් ප්‍රේමකුමාර මයා.

 9. ජානකී ප්‍රියංගනී මිය.

 10. එල්.එල්.ඒ.අල්විස් මයා.

 11. සුමිත් දර්ශන මයා.

 12. එම්.ඒ.ජේ.ඩී.මාරසිංහ මිය.

 13. විමලසිරි ජයමහ මයා.

 14. මාධවී  ප්‍රියන්වදා මිය.

 15. විකුම් නෝනිස් මයා.

 16. මැණිකේ රාජපක්ෂ මිය.

 17. චන්දිමා මල්කාන්ති මිය.