ධම්මිස්සර විද්‍යාලීය වාර්ෂික සිංහල සාහිත්‍ය සඟරාව' පියවි 2017' ලෙසින් පසුගියදා දොරට වඩිනු ලැබිණි .13 කලා C ශ්‍රේණියේ සුමෂා නදීචානි ශිෂ්‍යයාවගේ සංස්කාරත්වයෙන්,අභිනව සංස්කරණය -පළමු වෙළුම ලෙස එළිදැක්වුණු පියවි 2017 ,විද්‍යාලීය සිසු දරුවන්ගේ සහ ගුරු මණ්ඩලයේ නිර්මාණ වලින් හැඩ ගැන්වී තිබුණි .සුමිත් දර්ශන ගුරු පියාණන් හා විද්‍යාලීය සිංහල විෂය ප්‍රධාන විලෝචනි ගුරුතුමිය පෙරටු කොට ගත් විද්‍යාලීය සිංහල අංශයේ සඟරා කමිටුව භාර ඇදුරු මඩුල්ලේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකත්වයෙන් 'සාහිත්‍ය මාවත අතික්‍රමණය කරනු ව යලි පිදුමට මඟ' යන තේමාවෙන් මෙවර ධම්සුරු වාර්ෂික සිංහල සාහිත්‍ය සඟරාව මෙලෙස එළිදැක්විණි .