2017 වසරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ලකුණ (ලකුණු 193) ඇතුළුව සාමාර්ථ 43 ක් ලබා ගැනීමට ධම්මිස්සර දූ පුතුන් සමත් විය.

2017 වර්ෂය තුල ක්‍රියාත්මක වූ එකම පාසලේ සේවා කාලය වසර 10 ඉක්මවූ උසස් පෙළ ගුරු භවතුන් හට පසුගියදා ස්ථාන මාරු ලද හෙයින් ඔවුන් විදුහලට කල සේවය අගයමින් පවත්වන සමුගැනීමේ උළෙල ඔක්තෝම්බර් මස 25 වන බදාදා දින විදුහල් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වේ. එදින සමුගන්නා ගුරු මහත්ම මහත්මීන් මෙසේය.

2017 වර්ෂයේ සක්‍රීය කරන ලද එකම පාසලේ වසර 10 කට වඩා සේවය කරන ලද ගුරුවරුන් මාරු කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ අප පාසලට ස්ථාන ලබා පැමිණි නව අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය මෙසේය.

  1. එල්.ආර්.එස්.රාජසේකර - භූගෝල විද්‍යාව

  2. ඩබ්.අයි.එච්. ප්‍රනාන්දු මිය - භෞතික විද්‍යාව

  3. ජේ.ඒ.පී.සී.ජයසිංහ මයා  - සිංහල

  4. ඩබ්.ඒ.එස්.ජේ.එන්.ජෑන්ස් - ව්‍යාපාර අධ්‍යනය

  5. එම්.එම්.ඒ.ශාන්ත මයා - ජීව විද්‍යාව

  6. ජේ.ඒ.එච්.ජයවීර - රසායන විද්‍යාව

  7. ජේ.එච්.පී.පී.එම්.ජයසේකර - ගිණුම්කරණය

  8. ඩබ්.එම්.ආර්.බී.ප්‍රනාන්දු - ගිණුම්කරණය